MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.04.01-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2020.04.01.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2020. április 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerül a 1422 rövidszám. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.3. pont
A közérthetőség és ellentmondásmentesség biztosítása érdekében rendszerezésre és pontosításra, illetve kiegészítésre kerülnek egyes adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 2.2.1. pont és 8. sz. melléklet egyes pontjai
Kiegészítésre kerülnek az ügyfélszolgálat működésére vonatkozó rendelkezések a kizárólag külföldi okmányokkal rendelkező előfizetők adategyeztetésére vonatkozó szabályokkal. MOL mobile ÁSZF Törzsrész 1.2. pont
Módosításra kerül a lefedettségi térkép elérési útvonala, továbbá kiegészítésre kerülnek a minőségi mutatók az LTE hálózatra vonatkozó információkkal. MOL mobile ÁSZF 6. sz. melléklet 2. sz. táblázat
2020. május 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a 06 90 265 (000-999) számtartományokba tartozó hívószámok. MOL mobile ÁSZF 2. sz. melléklet 3.3.5. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2020.05.01-től

ÁSZF archívum