0

MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. szeptember 1-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. szeptember 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. szeptember 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a hálózati szolgáltatásminőségi célértékek, az értékek a szolgáltató honlapján érhetők el. MOL mobile ÁSZF 6. számú melléklet 2, 3. és 4. számú táblázat
Módosításra kerül a 06 90/985 (900-999) emeltdíjas perc alapú hangszolgáltatás percdíja, mely a jelenlegi bruttó 485 Ft/perc (nettó 381,89 Ft/perc) díjról bruttó 508 Ft/perc (nettó 400 Ft/perc) díjazásúra változik, az emelkedés mértéke bruttó 23 Ft. MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 3.3.5. pont
Kiegészítésre kerülnek a díjreklamációra vonatkozó szerződési feltételek a fizetendő díj számításához szükséges forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatás előfizető részére történő díjmentes biztosítására vonatkozó szolgáltatói kötelezettséggel. MOL mobile ÁSZF Törzsszöveg
Kikerülnek a díjszabásból a 161156, 161167, 161168 fogadott emeltdíjas SMS rövid számok (bruttó: 960 Ft/db, nettó: 755,90 Ft/db); a 161165 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db), illetve a 16007 fogadott emeltdíjas SMS rövid szám (bruttó: 508 Ft/db, nettó: 400 Ft/db). MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 3.3.3. pont
Az alábbi rövidszámok díjazása Vezetékes hálózatba irányuló hívás szerint díjazottról díjmentesre változik:

1203 ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt.
1213 Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1222 Kapulan Kft.
1248 ACE Telekom
1418 Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt.
14888 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 4. pont
2018. szeptember 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A MOL mobile ÁSZF akciós mellékletébe bevezetésre kerül az Instant Trip&Web World roaming csomag. MOL mobile ÁSZF 7. számú melléklet 2. pont
2018. október 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Törlésre kerülnek a Magyar Telekom ügyfélszolgálati számai közül a 1412, 1430 és 1435-ös díjmentes rövidszámok; helyettük a 1414-es díjmentes rövidszám kerül feltüntetésre. MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 4. pont
Árfolyamváltozás miatt az EU roaming többletdíj mértéke indított hang hívás esetén 12,6 Ft-ról 12,7 Ft-ra (változás mértéke 0,1 Ft), a fogadott hanghívás esetén 0 Ft-ról 4,5 Ft-ra (a változás mértéke 4,5 Ft) változik. MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 6. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. október 1-jétől

ÁSZF archívum