0

MOL mobile Általános Szerződés Feltételek

MOL mobile Általános Szerződési Feltételek

hatályba lépés 2018. július 1-től

Az ÁSZF változásáról szóló közlemény

A hatályba lépés ideje: 2018. július 1.

A Magyar Telekom Nyrt. ezúton értesíti Tisztelt Előfizetőit, Felhasználóit, hogy a MOL mobile Általános Szerződési Feltételeit a jelen Táblázatban foglaltak szerint módosítja.

Felhívjuk előfizetőink figyelmét, hogy a következő hónaptól hatályos ÁSzF szövege az elektronikus hírközlésről szóló törvény (Eht.) 132. § (6) bekezdése alapján a hatálybalépés napjáig módosulhat.

2018. július 1-től hatályos változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
A MOL mobile ÁSZF-be meghatározásra kerül az ügyfélazonosító fogalma. MOL mobile ÁSZF Törzsszöveg 1.9.19. pont
A MOL mobile ÁSZF 8. számú melléklete (Adatkezelés, adatbiztonság) kiegészítésre került az előfizető személyes adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatai megadásának, módosításának és visszavonásának módjára, eseteire és határidejére vonatkozó rendelkezésekkel. MOL mobile ÁSZF 8. sz. melléklet (Adatkezelés, adatbiztonság) 10. pont
2018. július 1-től hatályos új változások Pontos utalás az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire:
Árfolyamváltozás miatt a MOL World GPRS Limit szolgáltatás adatforgalmi limit mértéke 16.390 Ft-ról (nettó 15.610 Ft) 16.450,- Ft-ra (nettó 15.667 Ft) változik. MOL mobile ÁSZF 2. számú melléklet (Díjszabás) 6. pont

A fenti módosításokat a körülményekben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem látható nem lényeges változások, továbbá olyan pontosítások és módosítások indokolják, amelyek nem eredményezik a szerződési feltételek lényeges módosítását. Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, vagy módosul a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

Rövidítések:
Eht. – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Eszr. – az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet.

ÁSZF archívum